Assignment 01 (งาน Sketch)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 28, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “Sketch ภาพ”
รายละเอียด : ให้ Sketch ภาพในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมรอบตัวและการใช้ชีวิตประจำวัน” 
                  และเป็นงานที่ทำให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานของตัวผู้วาด____________________________________________________________________

Advertisements

Assignment 02 (งาน Poster)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 28, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”
รายละเอียด : – แบบโปสเตอร์มีขนาด 42*30 เซนติเมตร (ขนาด A3)
                 – กลุ่มละไม่เกิน 3คน
                 – สามารถใช้เทคนิค ได้ไม่จำกัดรูปแบบ
                 – ผลงานต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด

____________________________________________________________________

Assignment 03 (งานLogo & Business Card)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 28, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “ออกแบบ Logo & Business Card”
รายละเอียด :

1. ออกแบบ Logo & Business Card ของตัวนักศึกษาเอง 2 แบบ
2. เนรมิตตำแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริษัทหรือองค์กรที่สังกัดขึ้นมา
3. ชื่อสกุล เบอร์โทร อีเมล เป็นรายละเอียดจริง
4. รายละเอียดที่จำเป็นในนามบัตรต้องครบถ้วนเหมือนจริง
5. เขียนอธิบาย concept ของงานที่ส่งมาทั้ง 2 แบบ ลงบนกระดาษ A4 แนบมา

____________________________________________________________________

Assignment 04 (งาน Magazine)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 28, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “ออกแบบหน้าปก Magazine (  Magazine Cover Design )”
รายละเอียด :
1. หาข้อมูลการออกแบบหน้าปก  Magazine และขนาดหน้าปกที่ได้มาตรฐาน 
2. กำหนดแนวทาง และทิศทางของหนังสือที่ออกแบบ 
     (เช่น Sport, Fashion, Design, Star)
3. คิด ชื่อหัวหนังสือขึ้นมาใหม่ (ตามทิศทางหนังสือที่กำหนดในข้อ 2 )
4. ออกแบบ Logo + Head Font (ชื่อหัวหนังสือ)
5. ทุก Object ทุกรายละเอียด สร้างและออกแบบ ขึ้นมาเหมือนจริง 
     พร้อมวางแผงจำหน่าย
(Head,คำโปรยชวนอ่าน,รูปหลัก,รูปรอง,Bar code,ราคาจำหน่าย,ปักษ์ที่?,ฯลฯ)

____________________________________________________________________

Assignment 05 (งาน Retouch)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 27, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “Retouch”
รายละเอียด : ตกแต่งภาพเบื้องต้น 
                 

– ใช้ภาพถ่ายของตัวเอง 2 ภาพ ( 2 action )
– ภาพที่เลือกมาใช้งานต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1600×1200 pixels Resolution
   ไม่ต่ำกว่า 150 pixels/inch
– เช็คความคมชัดและขนาดของภาพก่อนทำงาน
– ตกแต่งภาพ พร้อมจัดวางภาพทั้ง 2 ชุดทั้งก่อนและหลังตกแต่ง
   ลงบนกระดาษ A4 ให้เห็นภาพ Before และ After

____________________________________________________________________

Assignment 06 (งาน Dicut)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 27, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “Dicut”
รายละเอียด : Dicut ตัดฉากหลังของภาพที่ส่งให้ 16 ภาพ  ไม่จำกัดเครื่องมือในการใช้งาน
                 จัดวางลงบนกระดาษขนาด 1600×1200 pixel Resolution 72 
                 ตกแต่งให้สวยงามไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
                 (ex. ซ้อนพื้นหลัง ซ้อน layer แต่งภาพ ปรับแสงสี)
                 พร้อมพิมพ์ชื่อ รหัสนักศึกษา เลขที่ (ขนาดเล็ก) ลงบนชิ้นงาน

____________________________________________________________________

Assignment 07 (งาน Leaflet)

Posted in Assignment of IT165 on กุมภาพันธ์ 27, 2010 by M_Science Bu

หัวข้อ : “Leaflet”

รายละเอียด

ออกแบบและจัดทําแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขนาด a4 (พับ 3 หรือ พับ 2)
เพื่อประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการเรียนการสอน อุปกรณ์ความพร้อม
และสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคณะ ในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม

องค์กร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BANGKOK UNIVERSITY
** รายละเอียดในแผ่นพับ ต้องมีครบถ้วนตามข้อมูลจริงทั้งหมด **    

____________________________________________________________________